In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

COVID-19

Wytyczne dla kursów prowadzonych przez Szkoła Pływania „Pływacki Start” w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1.06.2020 r.

Celem wdrażanych procedur jest:

1.      Zwiększenie bezpieczeństwa dla ORGANIZATORA ZAJĘĆ i UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ.

2.      Minimalizacja ryzyka zakażenia UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ, ORGANIZATORA ZAJĘĆ oraz RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW.

3.      Ograniczenie liczby kontaktów na TERENIE PŁYWALNI w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.

4.      Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

1.      Zapewnienie bezpieczeństwa na TERENIE PŁYWALNI.

2.      Zapewnienie bezpieczeństwa PRACOWNIKÓW ORGANIZATORA ZAJĘĆ.

3.      Zapewnienie bezpieczeństwa UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ, RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW.

4.      Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u UCZESTNIKA ZAJĘĆ zakażenia SARS-CoV-2.

Zapewnienie bezpieczeństwa na TERENIE PŁYWALNI.

       I.         DRZWI WEJŚCIOWE na TEREN PŁYWALNI.

      II.         STREFA ODPROWADZANIA.

     III.         STREFA SUCHA PŁYWALNI.

     IV.         DRZWI WYJŚCIOWE z TERENU PŁYWALNI.

     V.          STREFA OCZEKIWANIA.

1.      Wprowadza się zakaz wchodzenie na TEREN PŁYWALNI osób z objawami jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych

2.      Ustala się, iż drzwi boczne pływalni jako DRZWI WEJŚCIOWE na TEREN PŁYWALNI do STREFY SUCHEJ PŁYWALNI, pozostawione będą otwarte przez 10 min. przed zajęciami i zamknięte na czas zajęć, co pozwoli unikać ich dotykania.

3.      Ustala się, iż drzwi główne pływalni jako DRZWI WYJŚCIOWE z TERENU PŁYWALNI ze STREFY SUCHEJ PŁYWALNI, pozostawione będą otwarte natychmiast po zajęciach, co pozwoli unikać ich dotykania.

4.      Wyznacza się STREFĘ ODPROWADZANIA dla RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW na 2 m odległości przed DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI na TEREN PŁYWALNI.

5.      Wyznacza się STREFĘ OCZEKIWANIA dla RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW na 2 m odległości przed DRZWIAMI WYJŚCIOWYMI z TERENU PŁYWALNI.

6.      Wprowadza się zasadę, iż bezpośrednio w STREFIE ODPROWADZANIA oraz w STREFIE OCZEKIWANIA może znajdować się jeden RODZIC / PRAWNY OPIEKUN wraz z UCZESTNIKIEM ZAJĘĆ.

7.      Wprowadza się obowiązek przebywania w STREFIE ODPROWADZANIA oraz w STREFIE OCZEKIWANIA z prawidłowo założoną MASECZKĄ OSŁANIAJĄCĄ USTA i NOS i utrzymanie jej prawidłowego założenia przez cały czas w pobytu w STREFIE ODPROWADZANIA oraz w STREFIE OCZEKIWANIA przez UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ oraz RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW.

8.      Wprowadza się obowiązek wchodzenia na TEREN PŁYWALNI z prawidłowo założoną MASECZKĄ OSŁANIAJĄCĄ USTA i NOS i utrzymanie jej prawidłowego założenia przez cały czas pobytu na TERENIE PŁYWALNI przez UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ z wyłączeniem zajęć w niecce pływalni – MASECZKA OSŁANIAJĄCA USTA i NOS powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w STREFIE PRZEBIERALNI, z której należy bezpośrednio udać się do STREFY Z NATRYSKAMI i poprzez brodzik przejść do HALI PŁYWALNI. Po zajęciach należy ponownie założyć prawidłowo MASECZKĘ OSŁANIAJĄCĄ USTA i NOS w STREFIE PRZEBIERALNI.

9.  Wprowadza się obowiązkową dezynfekcję rąk przez UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ oraz RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW przy wejściu na TEREN PŁYWALNI.

    VI.         STREFA PRZEBIERALNI.

   VII.         STREFA Z PRYSZNICAMI.

1.      Wprowadza się zasadę, iż do STREFY PRZEBIERALNI oraz do STREFY Z PRYSZNICAMI mogą wchodzić tylko UCZESTNICY ZAJĘĆ.

2.     Dopuszcza się w sytuacjach nagłych - za zgodą PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA, wejście do STREFY PRZEBIERALNI jednego RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA - na jednego UCZESTNIKA ZAJĘĆ, tylko z prawidłowo założoną MASECZKĄ OSŁANIAJĄCĄ USTA I NOS, z utrzymaniem jej prawidłowego założenia przez cały czas pobytu na terenie STREFY PRZEBIERALNI utrzymanie dystansu społecznego minimum 2 m od UCZETNIKÓW ZAJĘĆ oraz RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW, PRACOWNIKÓW ORGANIZATORA ZAJĘĆ oraz PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA

3.      Wprowadza się zasadę, iż w STREFIE PRZEBIERALNI może przebywać jedynie ograniczona ilość osób, z uwagi na możliwość zachowania dystansu osób korzystających z przebieralni.

4.      Ustala się liczbę osób korzystających jednocześnie ze STREFY Z PRYSZNICAMI, maksymalnie 2 osoby.

  VIII.          STREFA HALI PŁYWALNI.

    IX.          DRZWI WEJŚCIOWE do STREFY HALI PŁYWALNI

     X.          PRACOWNIK ORGANIZATORA ZAJĘĆ

    XI.          PROWADZĄCY ZAJĘCIA

1.      Ustala się, iż DRZWI WEJŚCIOWE do STREFY HALI PŁYWALNI będą zamknięte przez czas trwania zajęć – wejście UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ do STREFY HALI PŁYWALNI będzie możliwe tylko przez STREFĘ PRZEBIERALNI.

2.      Wprowadza się zasadę, iż do STREFY HALI PŁYWALNI – niecka oraz na teren wokół niej mogą wchodzić tylko UCZESTNICY ZAJĘĆ oraz PROWADZĄCY ZAJĘCIA.

3.      Dopuszcza się w sytuacjach nagłych – za zgodą PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA, wejście do STREFY HALI PŁYWALNI jednego RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA – na jednego UCZESTNIKA ZAJĘĆ, tylko z prawidłowo założoną MASECZKĄ OSŁANIAJĄCĄ USTA i NOS z utrzymaniem jej prawidłowego założenia przez cały czas pobytu na terenie STREFY HALI PŁYWALNI utrzymanie dystansu społecznego minimum 2 m od UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ oraz innych RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW, PRACOWNIKÓW ORGANIZATORA ZAJĘĆ oraz PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA.

Zapewnienie bezpieczeństwa PRACOWNIKÓW ORGANIZATORA ZAJĘĆ.

1.      Wprowadza się dla PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

2.      Wprowadza się dla PRACOWNIKÓW ORGANIZATORA ZAJĘĆ, którzy mają bezpośredni kontakt z UCZESTNIKAMI ZAJĘĆ oraz z RODZICAMI / PRAWNYMI OPIEKUNAMI środki ochrony osobistej, takie jak przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe.

3.      Wprowadza się stały nadzór przez ORGANIZATORA ZAJĘĆ liczby osób przebywających w danym czasie na TERENIE PŁYWALNI.

4.      Wprowadza się na TERENIE PŁYWALNI zasadę zachowania bezpiecznej odległość od UCZESTNIKA ZAJĘĆ oraz RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA od PRACOWNIKÓW ORGANIZATORA ZAJĘĆ oraz PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA – minimum 2 m.

Zapewnienie bezpieczeństwa UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ oraz RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW:

1.      Wprowadza się zasadę, iż w zajęciach mogą brać udział tylko zdrowi UCZESTNICY ZAJĘĆ nie mający objawów infekcji lub choroby zakaźnej co deklarują RODZICE/ PRAWNI OPIEKUNOWIE potwierdzając w dniu zajęć obecność UCZESTNIKA NA ZAJĘCIACH.

2.      Wprowadza się zasadę, iż w zajęciach mogą brać udział tylko UCZESTNICY ZAJĘĆ którzy w dniu zajęć nie są w trakcie kwarantanny i nie zamieszkują z osobą przebywającą na kwarantannie oraz nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed dniem zajęć.

3.      Wprowadza się zasadę, iż RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE odprowadzający UCZESTNIKA NA ZAJĘCIA lub odbierający UCZESTNIKA Z ZAJĘĆ są zdrowi, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie są w trakcie kwarantanny nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie oraz nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed dniem zajęć

4.      Zobowiązuje się RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW o poinformowaniu ORGANIZATORA ZAJĘĆ, jeżeli UCZESTNIK ZAJĘĆ choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg zakażenia, RODZIC / PRAWNY OPIEKUN, ma obowiązek poinformować ORGANIZATORA ZAJĘĆ o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w zajęciach. W przypadku występowania u UCZESTNIKA ZAJĘĆ chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie przez RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach na pływalni.

5.      Ustala się maksymalną liczbę osób jednorazowo UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH na 15 osób – co stanowi 50% maksymalnego obciążenia pływalni (obowiązuje do 14.12.2021 r.)

Z dniem 15.12.2021 r. wprowadza się zmianę w treści wytycznych - ustala się maksymalną ilość osób jednorazowo UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH na 9 osób - co stanowi 30% maksymalnego obciążenia pływalni. (obowiązuje do 28.02.2022 r.)

Z dniem 01.03.2022 r. wprowadza się zmianę w treści wytycznych - ustala się maksymalną liczbę osób jednorazowo UCZESTNICZACYCH W ZAJĘCIACH na 15 osób - co stanowi 50% maksymalnego obciążenia pływalni.

6.      Ustala się maksymalną liczbę osób korzystających jednocześnie z jednego toru w trakcie zajęć na 4 osoby.

7.      Wprowadza się zasadę zachowanie niezbędnego dystansu 2 metrowej odległości pomiędzy UCZESTNIKAMI ZAJĘĆ znajdującymi się na TERENIE PŁYWALNI, tj.: przebieralni, toalet, natrysków, brodzika i utrzymywanie minimalnej odległości od innych UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ wynoszącej 2 m, także podczas zajęć w wodzie.

8.      Wprowadza się zasady higieny osobistej UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do STREFY HALI PŁYWALNI. Przestrzeganie ścisłego rozdziału STREFY SUCHEJ PŁYWALNI i STREFY MOKREJ PŁYWALNI oraz przejście do STREFY HALI PŁYWALNI przez brodzik do płukania stóp.

9.      Wprowadza się równomierne rozmieszczenie UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ w niecce pływalni, z uwagi na możliwość zachowania dystansu osób korzystających z niecki.

10.  Wprowadza się dodatkowy podział powierzchni niecki pływalni za pomocą lin na mniejsze fragmenty – w zależności od zaawansowania GRUPY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ, z uwagi na możliwość zachowania dystansu osób korzystających z niecki.

11.  Wprowadza się zasadę ograniczenia czasu pobytu na TERENIE PŁYWALNI do czasu zajęć w wodzie i przebrania się.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestników zajęć zakażenia SARS-CoV-2

1.    W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, podwyższona temperatura UCZESTNIK ZAJĘĆ oraz RODZIC / PRAWNY OPIEKUN nie może zostać wpuszczony na TEREN PŁYWALNI.

2.    RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE zostaną poinstruowani o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

3.     Zobowiązuje się RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZESTNIKA ZAJĘĆ do niezwłocznego odbioru uczestnika z zajęć w przypadku wystąpienia u uczestnika w trakcie zajęć niepokojących objawów choroby – podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności.

4.     ORGANIZATOR ZAJĘĆ zobowiązany jest zgłosić incydent podejrzenia u UCZESTNIKA ZAJĘĆ zakażenia SARS-CoV-2do KIEROWNICTWA PŁYWALNI, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał UCZESTNIK ZAJĘĆ, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych.

5.  ORGANIZATOR ZAJĘĆ za zgodą RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW udostępni SŁUŻBĄ SANITARNYM listę UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ obecnych w czasie incydentu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 na TERENIE PŁYWALNI, którzy mieli kontakt z zakażonym.