RODO

Szanowni Państwo:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Pływania „Pływacki Start” z siedzibą przy ul. Brynicy 7, 40-358 Katowice.
2. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.
3. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
4. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej Szkole odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji,
5. Informujemy, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych w ramach rozpatrywanych Państwa spraw.
6. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z korzystania przez Państwa z naszych usług.
7. Powyższe dane są nam niezbędne do zawarcia i realizacji umów świadczenia usług.
8. Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług naliczać opłat za usługę, wystawiać i przechowywać faktur, rozpatrywać kierowanych do nas pism.
9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że kompleksowa obsługa, będzie niemożliwa.
10. Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo, jak Państwo się na to zgadzacie.
11. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
12. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów.
13. Dane te przetwarzamy w czasie korzystania przez Państwa z naszych usług oraz po jego zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.
14. Administrator przekaże Państwa dane osobom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną: 1) Organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji) 2) Innym administratorom wyłącznie dla realizacji naszych celów, wynikających z umów.
15. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
16. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
17. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
1) Prawo dostępu do danych - czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
2) Prawo do sprostowania danych - czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
3) Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym") - czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych,
4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
5) Prawo do przenoszenia danych - czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
6) Prawo do sprzeciwu - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.
7) Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili.
8) Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu.
9) Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.
18. Zakres tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.
19. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
20. Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:
1) Wysyłając email na adres: biuro@plywackistart.pl
2) Telefonicznie pod numerem: 666 917 126
3) Korespondencyjnie na adres: Szkoła Pływania „Pływacki Star” 40-358 Katowice, Brynicy 7.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego Rozporządzeniem RODO)